Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ÚSOVSKO FOOD a.s., platné od 1. 2. 2022

1. Úvodní ustanovení

a) ÚSOVSKO FOOD a.s., IČO: 601 92 011, DIČ: CZ699000025, se sídlem Klopina č.p. 33, PSČ: 789 73.

b) Tyto obchodní podmínky jsou určeny pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu s ovocem a dalším zbožím umístěného na internetové adrese www.ovocezusovska.cz

c) Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (ÚSOVSKO FOOD a.s.) a kupujícím při prodeji zboží v internetovém obchodě www.ovocezusovska.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

d) Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, spotřebitelem, které kupní smlouva neupravuje, se řídí ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.                

e) VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

f) Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
Na nové znění VOP budou kupující upozorněni před uzavřením kupní smlouvy.

2. Objednání zboží

a) V internetovém obchodě je možné objednat dodávku ovoce (jablka, hrušky)
a dalšího zboží.

b) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku),
  • výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu a datu doručení objednávaného zboží a
  • nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

c) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

d) V přehledu objednávky je v náhledu vidět jen orientační cena, která se může měnit v závislosti na konkrétní váze produktů, dostupnosti objednaného zboží a případných slevách, které kupujícímu náleží.

e) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

f) Zboží umístěné v internetovém obchodu je považováno za nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

g) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

h) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření kupní smlouvy s osobou, která má vůči prodávajícímu nezaplacený závazek a s osobou, která v minulosti zboží objednala a zboží nepřevzala.

ch) Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Cena zboží

a) U každého zboží v internetovém obchodu je vždy uvedena cena v českých korunách vč. DPH. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, ks apod.).

b) Cena celého nákupu vč. dopravy je před odesláním objednávky kupujícímu potvrzena v objednávkovém formuláři.

c) Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

d) Kupní cena je splatná po odeslání objednávky, a to online převodem na bankovní účet prodávajícího.

e) Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad s položkovým uvedením cen veškerého dodaného zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

f) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

g) Způsob úhrady kupní ceny a souvisejících nákladů na dopravu a balení určuje Dodavatel následovně:

platba prostřednictvím platební karty prostřednictvím platební brány společnosti ComGate Payments, a.s.. Případné reklamace nebo dotazy k platbám směřujte na: ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267.

Objednávku lze uhradit i v hotovosti při převzetí zboží u řidiče.

4. Dodání zboží

a) Kupující má možnost si zboží vyzvednout v jednom z odběrných míst internetového obchodu prodávajícího.

b) O předpokládaném času doručení je kupující dopředu informován prostřednictvím emailové zprávy, případně jiným vhodným způsobem.

c) Prodávající si vyhrazuje právo opožděného dodání zboží pro případ vyšší moci, kdy z důvodu dopravních, technických či jiných komplikací není možné kupujícímu zboží doručit v časovém rozmezí uvedeném v objednávce. V tomto případě je kupující neprodleně kontaktován prodávajícím za účelem dohody o dalších možnostech doručení.

d) Zboží je dodáváno v obale určeném pro přepravu potravin a za dodržení veškerých hygienických předpisů.

e) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu.

f) Doprava na adresu domů či do práce v okruhu do 20 km od Veleboře je za poplatech 120 Kč (vč. DPH).

 

5. Reklamace, vady zboží a odstoupení od smlouvy

a) Prodávající neodpovídá za vady, které nebyly reklamovány při převzetí zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, které byly způsobeny kupujícím, a to např. při prodlení s převzetím zboží.

b) Pokud je reklamace oprávněná, informuje prodávající kupujícího o možnosti dodání náhradního zboží s následující dodávkou, o možnosti vrácení peněz anebo v naléhavých případech dodáním náhradního zboží v nejbližším možném termínu.

c) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“), nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, v případě, že se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, které je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

d) Nejedná-li se o případ uvedený v písm. c) tohoto článku či o jiný případ, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na kontaktní adresu prodávajícího a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

e) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

f) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu. Prodávající není povinen v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Při odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

g) Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídi příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

h) V případě dodání ovoce (zboží podléhající rychlé zkáze) musí provést kupující kontrolu zboží při jeho převzetí a oznámit prodávajícímu zjištěné vady. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy o dodávce ovoce po jeho převzetí. Zboží podléhající rychlé zkáze musí kupující převzít do 2 dnů od provedení objednávky.

i) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na kupujícího, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

j) Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:

  • zboží, u kterého je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,
  • opotřebeného zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
  • zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;

k) Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávající a vadné zboží předá prodávajícímu, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.

l) Prodávající je povinen vydat kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

m) Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

n) Pokud kupující po úhradě kupní ceny zruší objednávku, tedy po uzavření kupní smlouvy oznámí prodávajícímu, že od uzavřené smlouvy odstupuje, je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu jako paušální náhradu škody za porušení povinnosti převzít objednané zboží, a to ve výši rovnající se kupní ceně.

o) Kontaktní osobou společnosti pro vyřizování stížností a reklamací je Ing. Jana Janů, email: jana.janu@usovsko.cz, tel.: +420 778 470 107.  V případě potřeby řešení mimosoudního sporu je příslušným subjektem Česká obchodní inspekce.

Ovoce z Úsovska